Cmentarz

Cemetery - Free monuments icons

W dniu 1 listopada 2020 roku,  nie ma nabożeństwa na naszym cmentarzu. Modlitwa indywidualna i osobista.

Fotografia Kunowo, Cmentarz Parafialny

INFORMACJE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA CMENTARZA W CZASIE PANDEMII

    W Instrukcji liturgiczno- duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych czytamy: Liturgia pogrzebu na ścisły związek z przeżyciami wiernych,       jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłego, lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu (nr5*). Mając świadomość jak trudnym przeżyciem jest strata bliskiej osoby, zwłaszcza teraz w obliczu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa SARS- CoV-2, pragnę uściślić przepisy parafialne odnośnie sprawowania pogrzebu chrześcijańskiego:

  1. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się Eucharystią w Kościele wg wytycznych państwowych oraz Dekretu  ws. duszpasterstwa w czasie epidemii (Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną, Dekret Arcybiskupa Poznańskiego, nr1). Przypominam, że liczba wiernych jest ograniczona do 5 osób.
  2.  Trumna z ciałem zmarłego pozostaje na cmentarzu.  Wg Instrukcji pogrzebowej Episkopatu Polski: Jeżeli na Mszy Świętej pogrzebowej nie ma ciała zmarłego w nawie kościoła ustawia się symbol wyrażający wiarę w zmartwychwstanie, np. paschał (nr 11*).  Dlatego też należy zwrócić uwagę na Paschał jako symbol zmartwychwstania. 
  3. . Następnie rodzina bez konduktu pogrzebowego przechodzi na cmentarz. 
  4. Na cmentarzu dokonują się  obrzędy ostatniego pożegnania. 
  5. Przypominam, że wg aktualnych  przepisów, liczba wiernych biorących udział w ceremonii pogrzebowej jest ograniczona. Zaleca się usilnie i bardzo prosi oraz przypomina, aby w trakcie trwania uroczystości pogrzebowej na cmentarzu nie przebywały osoby postronne oraz dalsza rodzina. Uszanujmy ten trudny czas  i dajmy szansę modlitwy najbliższym. 
  6. Cmentarz parafialny będzie zamknięty. Czynny tylko na czas ceremonii pogrzebowej.    
  7. O powyższych zmianach w sprawie pochówku przed ceremonią pogrzebową rodzina zmarłego powiadamia firmę pogrzebową, po konsultacji z ks. proboszczem.
  8. Wspomniane zalecenia są ważne do odwołania. 

 

Kunowo, dnia 27.03.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                          (-) ks. prob. Dawid Szymański

 

Znalezione obrazy dla zapytania: logo cmentarza

   W związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca br. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju zmianie ulegnie forma pochówku, ze względu na przepisy sanitarne związane z dezynfekcją.

Forma liturgiczna ceremonii pogrzebowej pozostaje bez zmian.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO w KUNOWIE

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

1. Cmentarz w Kunowie jest własnością Parafii św. Andrzeja Apostoła w Kunowie.
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje Pan Grzegorz Walczak zam. Kunowo ul. Kwiatowa 16
3. Cmentarz jest otwarty od godz. 8.00 do nastania zmroku.
4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
5. Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać żadnych prac na własną rękę.
6. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów i innych zwierząt.
7. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
8. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.
9. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.
10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
11. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba że zainteresowania osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. Pokładne).
12. Dysponent grobu (osoba, która opłaciła miejsce grobowe) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
13. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
14. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
15. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
16. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym.
17. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u Ks. Proboszcza, u którego można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
18. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 listopada 2007 r.